Postaw na rozwój

efs
Postaw na rozwój- program specjalistycznych kursów zawodowych i językowych,” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych   Celem głównym projektu jest nabycie przez 110 uczestników kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub pracownika magazynowego oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych i językowych kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje Projekt realizowany jest w okresie od X 2016 roku do III 2018 roku Udział Uczestnika w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Scroll to Top