Regulamin

§ I Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), WORKINGCLUB -Tyskie biuro coworkingowe z siedzibą w Tychach tworzy niniejszy Regulamin świadczenia usług.
 2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest Agnieszka Kostecka ,przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU WING AGNIESZKA KOSTECKA (WORKINGCLUB Tyskie biuro coworkingowe) z siedzibą w Tychach przy ulicy Sienkiewicza 7, NIP 646-132-35-43, Regon 277665644, zwany dalej Usługodawcą
 3. Na podstawie Regulaminu, WORKINGCLUB Tyskie biuro coworkingowe z siedzibą w Tychach świadczy na rzecz Użytkownika usługę natychmiastowego doładowania konta na usługi coworkingowe.

§ II Definicje

 1. Doładowanie – zasilenie konta Użytkownika poprzez zwiększenie lub odnowienie na koncie Użytkownika limitu jednostek pieniężnych, następujące w wyniku realizacji Usługi. W przypadkach wskazanych w Serwisie, Doładowanie może zostać wykorzystanie wyłącznie na usługi świadczone przez WORKINGCLUB Tyskie biuro coworkingowe, które zostały wybrane przez Użytkownika w ramach Pakietu usług świadczonych przez WORKINGCLUB, dostępnego na stronie Serwisu. Wartość Doładowania jest wyrażona w kwocie brutto i obejmuje należny podatek VAT.
 2. Karta Płatnicza – karta płatnicza Użytkownika, wydana i używana na podstawie odrębnej Umowy pomiędzy Użytkownikiem i podmiotem będącym jej wystawcą, służąca do uiszczeniu zapłaty za Usługę Doładowania na rzecz Usługodawcy.
 3. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, dostępne z poziomu Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła;
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi coworkingowe na rzecz Użytkownika
 5. Pakiet – pakiet usług coworkingowych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, których wartość odpowiada wartości Doładowania. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia przez Usługodawcę usług coworkingowych w ramach Pakietu określone są w umowach, regulaminach i cennikach Usługodawcy.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny od adresem https://workingclub.pl
 8. Usługodawca – PPHU WING Agnieszka Kostecka z siedzibą w Tychach ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy NIP 646 132 35 43
 9. Usługa Doładowania / Usługa – usługa niezwłocznego zasilenia konta Użytkownika, opisana w niniejszym Regulaminie.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi Doładowań.

§ III Zawarcie umowy o świadczenie Usługi

 1. Zawarcie przez Użytkownika umowy ze Usługodawcą o świadczenie Usługi odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 2. W celu zakupu Usługi Doładowania ,Użytkownik powinien:
  • złożyć za pośrednictwem Serwisu wniosek o uruchomienie Usługi, w tym podać wymagane dane (dane identyfikacyjne Użytkownika, lub konto użytkownika które ma zostać doładowane, kwotę Doładowania oraz adres e-mail, na który wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi Doładowania oraz za pośrednictwem którego Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem);
  • zawrzeć z Usługodawcą Umowę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca wyśle Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na adres email Użytkownika podany w Serwisie.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i jest dostarczana Użytkownikowi w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie.

§ IV Usługa Doładowania

 1. Usługa Doładowania umożliwia zasilenie konta Użytkownika kwotą wynikającą z nominału Doładowania wybranego przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Płatność za Usługę Doładowania możliwa jest za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem metod płatności udostępnionych w Serwisie.
 3. Płatność za Doładowanie powinna zostać dokonana niezwłocznie po jej zamówieniu przez Użytkownika.

§ V Realizacja Usługi

 1. Ze względu na naturę Usługi Doładowania, której celem jest jak najszybsze zwiększenie limitu środków na usługi coworkingowe, jej realizacja następuje na żądanie Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Użytkownika kwoty nabywanego doładowania. W wypadku, gdy Użytkownik korzysta z instrumentu lub rachunku płatniczego prowadzonego przez Usługodawcę, usługa realizowana jest niezwłocznie po obciążeniu tego instrumentu lub rachunku. Usługa Doładowań realizowana jest w czasie nie dłuższym niż do 3 godzin od otrzymania przez Usługodawcę zapłaty od Użytkownika.
 2. Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną o statusie realizacji Usługi Doładowania, na podany adres e-mail.
 3. Usługa Doładowania zostaje zrealizowana z chwilą zwiększenia limitu środków na usługi coworkingowe świadczonych przez Usługodawcę na koncie Użytkownika.
 4. Doładowanie konta rozpoczyna kolejny okres ważności tego konta – na warunkach uzgodnionych przez Użytkownika z Usługodawcą.
 5. Jednorazowy okres ważności konta wynosi 6 miesięcy od momentu dokonania ostatniego doładowania. Niewykorzystany limit środków na usługi coworkingowe, w chwili wygaśnięcia ważności konta przepada.
 6. Doładowanie może zostać wykorzystane wyłącznie na usługi coworkingowe świadczone przez WORKINGCLUB Tyskie Biuro Coworkigowe, zgodnie z zasadami określonymi pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez Usługodawcę określone są w umowach, regulaminach i cennikach Usługodawcy.
 7. Za wykorzystane usługi coworkingowe, Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca w którym usługi na rzecz Użytkownika były wykonywane. Użytkownik akceptuje wystawianie i dostarczanie przez Usługodawcę faktur VAT w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu.

§ VI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PPHU WING AGNIESZKA KOSTECKA z siedzibą w Tychach, ul. Sienkiewicza 7.
 2. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Workingclub., uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi.
 4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem tychy@workingclub.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy: WORKINGCLUB Tyskie biuro coworkingowe, ul. Sienkiewicza7, 43-100 TYCHY, dopisek: ochrona danych osobowych.

§ VII Reklamacje i rozstrzyganie sporów

 1. Reklamacje mogą być składane:
  • drogą pisemną – osobiście w siedzibie WORKINGCLUB lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres Usługodawcy: ul. Sienkiewicza 7, 43-100 TYCHY,
  • drogą elektroniczną- za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: nieruchomosci@workingclub.pl
 2. Złożenie reklamacji możliwe jest także przez pełnomocnika Użytkownika, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.
 3. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, numer Doładowania oraz wskazanie danych Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania), lub gdy Użytkownik złożył wniosek o otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną – wówczas Użytkownik wskazuje adres poczty e-mail do doręczenia odpowiedzi na reklamację (o ile Usługodawca nie posiada adresu e-mail Użytkownika).
 4. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 5, Usługodawca wyjaśnia Użytkownikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 7. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia zgodnie z brzmieniem ust. 3 – Usługodawca zwraca się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.
 8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny Użytkownika, chyba że: Użytkownik złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą elektroniczną – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.
 9. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 10. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
 11. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Usługodawcy do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 13. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 14. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
 15. Użytkownikowi będącemu konsumentem udostępnia się łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr.

§ VIII Komunikacja i wymogi techniczne

 1. Językiem,w którym Usługodawca porozumiewa się z Użytkownikiem jest język polski.
 2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej Użytkownik może komunikować się z Usługodawcą:
  • drogą elektroniczną, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres: tychy@workingclub.pl
  • na piśmie, pod adresem: WORKINGCLUB Tyskie biuro coworkingowe, ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy
 3. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym, jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem są wiadomości e-mail.
 4. Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik powinien spełnić minimalne wymagania techniczne:
  • dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet oraz pamięć umożliwiającą przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (np. komputerem lub telefonem komórkowym),
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie Serwisu, w tym pobieranie i zapisywanie dokumentów w postaci elektronicznej,
  • posiadanie oprogramowania umożliwiającego prawidłowe wyświetlanie dokumentów w formacie PDF,
  • posiadanie aktywnego konta e-mail.
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego Operatora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika, przy korzystaniu z Serwisu treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.

§ IX Obowiązywanie i odstąpienie od Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi Doładowania zawierana i rozwiązywana jest za pośrednictwem Serwisu, poprzez akceptację Regulaminu i zamówienie Usługi Doładowania.
 2. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi Doładowania. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Doładowań wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i dostarczana Użytkownikowi w sposób umożlwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie.
 3. Ze względu na charakter Usługi Doładowania, które jako zwiększenie/odnowienie limitu środków na usługi coworkingowe na koncie użytkownika nie może być zwrócone przez Użytkownika, Usługa Doładowania jest realizowana w całości wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania jej natychmiastowego wykonania. Usługa Doładowań wykonywana jest w całości niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika, poprzedzonej żądaniem o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Oświadczenie o żądaniu natychmiastowej realizacji Usługi Doładowań składane jest za pośrednictwem Serwisu.
 5. O ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 7, Użytkownik będący konsumentem, jak również Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę oświadczenie Usługi Doładowania w bezpośrednim związku z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 6. Odstąpienie może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może zostać przesłane Usługodawcy drogą elektroniczną, na adres wskazany w § VII Regulaminu.
 7. Całkowite wykorzystanie przez Użytkownika limitu środków na usługi coworkingowe świadczone przez Usługodawcę, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.

Załącznik nr 1 – Ustawowy wzór odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)